Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

15:52
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadobby dobby
chaffinch22
15:51
Reposted frombluuu bluuu viapoolun poolun

September 27 2017

chaffinch22
15:14
Reposted fromshakeme shakeme viapoolun poolun
15:06
4698 7461 500
Reposted fromdivi divi viabumpy bumpy
chaffinch22
15:03
1332 ea96
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapoolun poolun

September 21 2017

chaffinch22
21:05
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoolun poolun
chaffinch22
21:03
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
chaffinch22
21:02
20:55
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viamefir mefir
20:54
8221 ba42 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamefir mefir
chaffinch22
20:53
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabumpy bumpy
chaffinch22
20:52
0120 3da6
Reposted fromretro-girl retro-girl viapoolun poolun
20:50
8278 d8a3 500
Reposted fromturquoise turquoise viapoolun poolun
chaffinch22
20:49
8665 d1c6 500
Reposted fromcorvax corvax viapoolun poolun
chaffinch22
20:49
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viapoolun poolun
chaffinch22
20:48

July 31 2017

chaffinch22
20:41
9718 898b
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viamaruuda maruuda

July 30 2017

chaffinch22
20:26
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir

July 29 2017

12:24
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viabumpy bumpy

July 27 2017

chaffinch22
20:37
9918 aa1a
Reposted frompesy pesy viabumpy bumpy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl